تارا

۲۰۰۰ دستگاه خودرو تارا دستی و اتوماتیک امروز در تالار خودرو در بورس کالا فروخته شد.

به گزارش کالاخبر ، در مجموع در تالار امروز خودرو در ۷ نوبت عرضه، ۲۰۰۰ دستگاه خودروی تارا (دستی و اتوماتیک) فروخته شد.

۴۰۰ دستگاه تارادستی مشکی آبنوس فروخته شد

در نخستین نوبت عرضه تارا، ۴۰۰ دستگاه تارا دستی مشکی آبنوس با قیمت پایه ۳۰۹.۵ میلیون تومان روی تابلو رفت.

در برابر عرضه مزبور، ۹۸۵ دستگاه تقاضا شکل گرفت که عرضه مزبور با ۳۱ درصد رقابت با میانگین قیمت ۴۰۵.۴ میلیون تومان فروخته شد. کمترین قیمت مچ شده نیز ۴۰۵ میلیون تومان بود.

تحویل خودروی مزبور ۲۵ اسفند امسال در انبار کارخانه صورت میگیرد.

قیمت تمام شده خودروی تارا دستی مشکی آبنوس در بورس کالا به اضافه ۱۳ درصد مالیات و عوارض و هزینه بیمه و شماره‌گذاری به مبلغ ۴.۳۷۱ میلیون تومان خواهد بود.

۲۵۰ دستگاه تارادستی خاکستری فروخته شد

در دومین نوبت عرضه تارا، ۲۵۰ دستگاه تارا دستی خاکستری با قیمت پایه ۳۰۹.۵ میلیون تومان روی تابلو رفت.

در برابر عرضه مزبور، ۷۵۵ دستگاه تقاضا شکل گرفت که عرضه مزبور با ۳۰.۹۵ درصد رقابت با میانگین قیمت ۴۰۵.۳ میلیون تومان فروخته شد. کمترین قیمت مچ شده نیز ۴۰۵ میلیون تومان بود.

تحویل خودروی مزبور ۲۵ اسفند امسال در انبار کارخانه صورت میگیرد.

قیمت تمام شده خودروی تارا دستی خاکستری در بورس کالا به اضافه ۱۳ درصد مالیات و عوارض و هزینه بیمه و شماره‌گذاری به مبلغ ۴.۳۷۱ میلیون تومان خواهد بود.

معامله ۱۵۰ دستگاه تارادستی نقره ای تیتانیوم

در سومین نوبت عرضه تارا، ۱۵۰ دستگاه تارا دستی نقره ای تیتانیوم با قیمت پایه ۳۰۹.۵ میلیون تومان روی تابلو رفت.

در برابر عرضه مزبور، ۳۶۵ دستگاه تقاضا شکل گرفت که عرضه مزبور با ۲۶.۸۵ درصد رقابت با میانگین قیمت ۳۹۲.۶ میلیون تومان فروخته شد. کمترین قیمت مچ شده نیز ۳۹۲ میلیون تومان بود.

تحویل خودروی مزبور ۲۵ اسفند امسال در انبار کارخانه صورت میگیرد.

قیمت تمام شده خودروی تارا دستی نقره ای تیتانیوم در بورس کالا به اضافه ۱۳ درصد مالیات و عوارض و هزینه بیمه و شماره‌گذاری به مبلغ ۴.۳۷۱ میلیون تومان خواهد بود.

۲۰۰ دستگاه تارا اتوماتیک معامله شد

در نخستین عرضه تارا اتوماتیک، ۲۰۰ دستگاه تارا اتوماتیک خاکستری با قیمت پایه ۳۷۶ میلیون تومان روی تابلو رفت.

در برابر عرضه مزبور، ۸۰۳ دستگاه تقاضا شکل گرفت که عرضه مزبور با ۳۷.۹۲ درصد رقابت با میانگین قیمت ۵۱۸.۵ میلیون تومان فروخته شد. کمترین قیمت مچ شده نیز ۵۱۸ میلیون تومان بود.

تحویل خودروی مزبور ۲۵ اسفند امسال در انبار کارخانه صورت میگیرد.

قیمت تمام شده خودروی تارا اتوماتیک خاکستری در بورس کالا به اضافه ۱۲ درصد مالیات و عوارض و هزینه بیمه و شماره‌گذاری به مبلغ ۴.۳۷۱ میلیون تومان خواهد بود.

۳۰۰ دستگاه تارا اتوماتیک معامله شد

در عرضه دوم تارا اتوماتیک، ۳۰۰ دستگاه تارا اتوماتیک مشکی آبنوس با قیمت پایه ۳۷۶ میلیون تومان روی تابلو رفت.

در برابر عرضه مزبور، ۸۵۰ دستگاه تقاضا شکل گرفت که عرضه مزبور با ۳۶.۰۲ درصد رقابت با میانگین قیمت ۵۱۱.۴ میلیون تومان فروخته شد. کمترین قیمت مچ شده نیز ۵۱۱ میلیون تومان بود.

تحویل خودروی مزبور ۲۵ اسفند امسال در انبار کارخانه صورت میگیرد.

قیمت تمام شده خودروی تارا اتوماتیک مشکی آبنوس در بورس کالا به اضافه ۱۲ درصد مالیات و عوارض و هزینه بیمه و شماره‌گذاری به مبلغ ۴.۳۷۱ میلیون تومان خواهد بود.

معامله ۴۰۰ دستگاه تارادستی سفید

در نوبت پایانی عرضه تارا دستی، ۴۰۰ دستگاه تارا دستی سفید با قیمت پایه ۳۰۹.۵ میلیون تومان روی تابلو رفت.

در برابر عرضه مزبور، ۸۱۹ دستگاه تقاضا شکل گرفت که عرضه مزبور با ۳۰.۹۸ درصد رقابت با میانگین قیمت ۴۰۵.۳ میلیون تومان فروخته شد. کمترین قیمت مچ شده نیز ۴۰۵ میلیون تومان بود.

تحویل خودروی مزبور ۲۵ اسفند امسال در انبار کارخانه صورت میگیرد.

قیمت تمام شده خودروی تارا دستی سفید در بورس کالا به اضافه ۱۳ درصد مالیات و عوارض و هزینه بیمه و شماره‌گذاری به مبلغ ۴.۳۷۱ میلیون تومان خواهد بود.

معاملات خودرو به پایان رسید

در عرضه پایانی امروز تالار خودرو، ۳۰۰ دستگاه تارا اتوماتیک سفید با قیمت پایه ۳۷۶ میلیون تومان روی تابلو رفت.

در برابر عرضه مزبور، ۸۱۰ دستگاه تقاضا شکل گرفت که عرضه مزبور با ۳۵.۸۹ درصد رقابت با میانگین قیمت ۵۱۰.۹ میلیون تومان فروخته شد. کمترین قیمت مچ شده نیز ۵۱۰.۵ میلیون تومان بود.

تحویل خودروی مزبور ۲۵ اسفند امسال در انبار کارخانه صورت میگیرد.

قیمت تمام شده خودروی تارا اتوماتیک سفید در بورس کالا به اضافه ۱۲ درصد مالیات و عوارض و هزینه بیمه و شماره‌گذاری به مبلغ ۴.۳۷۱ میلیون تومان خواهد بود.

تارا دستی مشکی آبنوس

 • عرضه (دستگاه): ۴۰۰
 • تقاضا (دستگاه): ۹۸۵
 • قیمت پایه (ریال): ۳,۰۹۵,۰۰۰,۰۰۰
 • قیمت کشف شده (ریال): ۴,۰۵۴,۳۳۷,۵۰۰
 • رقابت (درصد): ۳۱

تارا دستی نقره ای تیتانیوم

 • عرضه (دستگاه): ۱۵۰
 • تقاضا (دستگاه): ۳۶۵
 • قیمت پایه (ریال): ۳,۰۹۵,۰۰۰,۰۰۰
 • قیمت کشف شده (ریال): ۳,۹۲۶,۱۰۰,۰۰۰
 • رقابت (درصد): ۲۶.۸۵

تارا اتوماتیک خاکستری

 • عرضه (دستگاه): ۲۵۰
 • تقاضا (دستگاه): ۷۵۵
 • قیمت پایه (ریال): ۳,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰
 • قیمت کشف شده (ریال): ۵,۱۸۵,۷۷۵,۰۰
 • رقابت (درصد): ۳۷.۹۲

تارا اتوماتیک مشکی آبنوس

 • عرضه (دستگاه): ۳۰۰
 • تقاضا (دستگاه): ۸۵۰
 • قیمت پایه (ریال): ۳,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰
 • قیمت کشف شده (ریال): ۵,۱۱۴,۲۳۳,۳۳۳
 • رقابت (درصد): ۳۶.۰۲

تارا دستی سفید

 • عرضه (دستگاه): ۴۰۰
 • تقاضا (دستگاه): ۸۱۹
 • قیمت پایه (ریال): ۳,۰۹۵,۰۰۰,۰۰۰
 • قیمت کشف شده (ریال): ۴,۰۵۳,۹۵۰,۰۰۰
 • رقابت (درصد): ۳۰.۹۸

تارا اتوماتیک سفید

 • عرضه (دستگاه): ۳۰۰
 • تقاضا (دستگاه): ۸۱۰
 • قیمت پایه (ریال): ۳,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰
 • قیمت کشف شده (ریال): ۵,۱۰۹,۲۸۳,۳۳۳
 • رقابت (درصد): ۳۵.۸۹

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.

آخرین اخبار

پربازدیدترین‌ها

بورس های کالایی جهان

بازار جهانی

آموزش

کلیدواژه ها